ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на сайта www.spoti.info

Преамбюл

Сайтът SPOTi.info се управлява от БЛУ АРТ EООД - дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, с ЕИК 126742305.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между БЛУ АРТ ЕООД (БЛУ АРТ), от една страна, и потребителите на интернет сайта www.spoti.info (SPOTi), наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИТЕ или ПОТРЕБИТЕЛЯТ, включително и за услугите, за които се изисква регистрация на потребителско име (ID) и парола за вход.

Самият факт на ползването на сайта чрез кликване върху която и да било от изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на SPOTi, предполага, че Вие, независимо дали сте регистриран негов ПОТРЕБИТЕЛ или не, декларирате, че сте съгласен и приемате настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ в тяхната пълнота. По тази причина, ние Ви препоръчваме да се запознаете подробно с тях и в случай на несъгласие с някоя от клаузите по-долу, да преустановите използването на сайта и/или да се свържете с нас на е-мейл: support@spoti.info

Глава първа

ПОТРЕБИТЕЛИ


Общи положения

Чл. 1 (1) Всяко дееспособно физическо лице или представител на юридическо лице може да бъде потребител на услугите на SPOTi, предлагани от БЛУ АРТ. За да използва услугите на SPOTi, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. SPOTi само предоставя услугите и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на SPOTi може да използва услугите на сайта без да бъде регистриран ПОТРЕБИТЕЛ. За да използва възможностите на сайта в тяхната пълнота, е необходимо ПОТРЕБИТЕЛЯТ да има регистрация в SPOTi, което го прави регистриран ПОТРЕБИТЕЛ.

(3) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на SPOTi се ангажира да НЕ:

 • а/. публикува в SPOTi съдържание, изразяващо политическо мнение или имащо унизително, ксенофобско, обидно или дискриминационно значение, както и подбуждащо към омраза или насилие по отношение на конкретно лице, група лица, определена общност или нейни отделни членове на основата на раса, цвят на кожата, произход, език или религия.
 • б/. използва услугите на SPOTi, за да 
причинява вреда на трета страна по какъвто и да е начин;
 • в/. се представя за човек или група хора, включително и, но не само за представител на SPOTi, модератор на форум, както и по друг начин да заблуждава относно принадлежността си към група хора или отделен човек;
 • г/. фалшифицира хедъри или по друг начин да манипулира идентификационните средства с цел да се завоалира произходът на съдържание;
 • д/. формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин съдържание, за което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения (като вътрешна информация, конфиденциална информация или информация относно нечия собственост, получена в резултат на наемни отношения, или която е предмет на споразумения за неразгласяване);
 • e/. формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, "верижни писма", пренасочени с alias, "пирамидални схеми" или други форми за привличане на клиенти;
 • ж/. формулира, изпраща, публикува или да предава по друг начин материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
 • з/. нарушава нормалната работа на другите ползватели на SPOTi, включително и да НЕ въздейства по какъвто и да е друг начин, който влияе отрицателно върху възможността на другите ползватели да участват в обмен в реално време;

Регистрация

Чл. 2 (1) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ на SPOTi може да направи регистрация в сайта.

(2) Лицата, които не извършват по занятие сделки с недвижими имоти, в това число собствениците и управляващите имоти от името на трети лица, следва да се регистрират в сайта, използвайки формата за регистрация „ЛИЦЕ“.

(3) Лицата, извършващи по занятие посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, следва да използват, както следва:

 • а/. формата за регистрация „АГЕНТ“ за физическите лице;
 • б/. формата за регистрация „АГЕНЦИЯ“ за юридическите лица и търговци.

(4) При извършване на регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да:

 • а/. представи вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си или юридическото лице, което представлява при попълване на регистрационната форма;
 • б/. внася при нужда промени в тези данни с оглед тяхната актуалност, вярност и изчерпателност.

(5) С приключване на регистрацията чрез натискане на бутона „регистрация“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

 • а/. получава желаните от него потребителско име и парола, както и достъп до всички услуги на SPOTi, допустими за съответния вид регистрация;
 • б/. декларира, че дадената от него информация е вярна и точна;
 • в/. декларира, че има право по занятие да извършва дейност по посредничество при сделки с недвижими имоти за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, регистрирани като „агент“ или „агенция“;
 • г/. декларира, че има право да представлява търговеца или юридическото лице, от чието име извършва регистрация и да извършва необходимите действия, свързани с ползваните услуги от SPOTi.

(6) Регистрацията в SPOTi позволява на ПОТРЕБИТЕЛЯ:

 • а/. да създаде профил в SPOTi;
 • б/. да запазва резултатите от своето търсене в рубриката „ЛЮБИМИ“;
 • в/. възможност да изпраща запитвания/съобщения до подателя на конкретна обява;
 • г/. възможност да запазвате критериите на търсене на имот;
 • д/. възможност да бъде информиран по е-мейл, когато нова обява за имот, отговарящ на запазените критерии бъде публикувана в SPOTi.
 • е/. възможност да създава обяви за имоти в рубриката „МОИТЕ ИМОТИ“ и да управлява техния статус;
 • ж/. възможност да получава съобщения от други ПОТРЕБИТЕЛИ

(7) Получените при регистрацията потребителско име и парола са строго конфиденциални. Единствено ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за начина, по който те се използват, за тяхното съхранение, както и за всички действия, които се извършват чрез използване на тези данни.

(8) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно БЛУ АРТ за всяко неправомерно и неоторизирано използване на потребителското му име и парола или за всяко друго действие, което нарушава сигурността и конфиденциалността на тези данни.

(9) В случай на изгубване (забравяне) на потребителското име и/или паролата, и след като въведете в полето „ЗАБРАВЕНА ПАРОЛА“ ……, SPOTi ще Ви изпрати автоматично на е-мейл адреса, посочен при регистрацията Ви, връзка (линк) с указания как да промените паролата си.


Профили

Чл. 3 (1) Със завършване на процеса по регистрация в SPOTi ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава възможност да създаде свой профил в сайта, съдържащ подробна информация за осъществяваната от него дейност и/или допълнителни данни за контакт в зависимост от вида на регистрацията му.

(2) В зависимост от вида на регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност да добавят своя снимка за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ физически лица или фирмено лого за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ агенции.

(3) Информацията, съдържаща се в профила на ПОТРЕБИТЕЛЯ е публична и всички ПОТРЕБИТЕЛИ на SPOTi имат възможност за достъп до тази информация.


Заличаване на профил и прекратяване на регистрацията

Чл. 4 (1) Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да заличи вече създаден профил в SPOTi или да прекрати регистрацията си в него като изпрати заявка за това до БЛУ АРТ, използвайки за целта формата за контакт в SPOTi или на е-мейл адрес: support@spoti.info

(2) БЛУ АРТ има право да заличи създадени от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителско име и профил и да прекрати регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛ, ако същите не бъдат използвани в продължение на шест месеца и нямат активни услуги.


Ограничения на достъп до сайта

Чл. 5 (1) БЛУ АРТ си запазва правото да ограничи достъпа до целия сайт или до негови части на всеки един ПОТРЕБИТЕЛ физическо или юридическо лице в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ:

 • а/. нарушава настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ;
 • б/. използва личните данни на други ПОТРЕБИТЕЛИ на SPOTi, до които има достъп чрез сайта, за да предлага продукти и/или услуги посредством изпращане на голям брой непоискана търговска кореспонденция (спам), както и за всякакви други търговски цели или използване на тези данни по друг непозволен начин;
 • в/. публикува в сайта фалшиви или незаконни обяви, както и при представяне на неточна, неактуална или непълна информация;
 • г/. накърнява доброто име и търговската репутация на БЛУ АРТ и/или SPOTi;
 • д/. нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица;
 • е/. използва SPOTi за непозволени и незаконни цели.

(2) БЛУ АРТ си запазва и правото да предприеме и съответните действия за ангажиране отговорността на тези лица по съответния законов ред.Глава втора

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ


Общи положения

Чл. 6 (1) БЛУ АРТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните услуги: достъп до информация и база данни през интернет и/или мобилни оператори (ТЪРСЕНЕ); публикуване на обяви (ОБЯВИ); публикуване на прес-съобщения и рекламни карета (РЕКЛАМА).

(2) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ приемат, че услугите се предоставят "във вида, в който са", както и, че БЛУ АРТ не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на услугите.

(3) БЛУ АРТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително уведомяване.

(4) БЛУ АРТ има право да изпраща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на SPOTi системни съобщения, свързани с нови услуги или с промени в начина или условията за използване на съществуващите.


Търсене

Чл. 7 (1) Достъпът до информация и база данни в публикуваните обяви, прес-съобщения и рекламни карета в SPOTi е напълно безплатен за потребителите.

(2) ТЪРСЕНЕТО на обяви в SPOTi може да бъде осъществено по два начина: ТЪРСЕНЕ по карта – чрез рубриката „ИМОТИ“ или ТЪРСЕНЕ по списък с имоти – чрез рубриката „ОФЕРТИ“. И в двата случая ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да осъществява ТЪРСЕНЕ по зададени различни критерии.

(3) Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на SPOTi имат възможност да запазват резултатите от своето ТЪРСЕНЕ в рубриката „ЛЮБИМИ“.

(4) БЛУ АРТ се стреми да предостави на сайта SPOTi надеждни, действителни и своевременно актуализирани обяви. Въпреки това, БЛУ АРТ не носи отговорност за грешки и неточности в съдържанието на обявите, нито за тяхната актуалност. Обявите в сайта не представляват оферта или търговско предложение в юридическия смисъл на този израз, поради което БЛУ АРТ Ви препоръчва преди да вземете каквото и да е решение, свързано с определен недвижим имот или обява в SPOTi, да се свържете директно с лицето, публикувало обявата.

(5) БЛУ АРТ не носи отговорност и за законността и/или качеството на предлаганите услуги от ПОТРЕБИТЕЛИ на SPOTi, публикували обяви в сайта.


Обяви

Чл. 8 (1) За да публикувате обяви в SPOTi, трябва да имате регистрация в сайта, извършена по правилата на Глава първа, Раздел втори на настоящите Общи правила.

(2) Регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на SPOTi могат да публикуват обяви в категориите „ПРОДАЖБА“, „ПОД НАЕМ“ и „КРАТКОСРОЧЕН НАЕМ“, използвайки рубриката „ДОБАВИ ИМОТ“.

(3) С публикуването на обява в SPOTi ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че публикуваното съдържание на обявата (в т.ч. фотографии, текст, видео и др.) не засяга правата на трети лица, в т.ч. авторски права и права на интелектуална собственост, както и, че това съдържание не противоречи на морала и добрите нрави.

(4) Всички текстове, данни, фотографии, видео, съобщения и всякакво друго съдържание публикувано или поставено в SPOTi ангажира единствено отговорността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, който е публикувал съответното съдържание и отговорността на БЛУ АРТ за това съдържание не може да бъде ангажирана по никакъв начин. С публикуването на обява, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че гарантира БЛУ АРТ в случай, че спрямо него бъдат предприети действия от страна на трети засегнати лица по повод съдържанието на обява на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(5) Забранява се публикуването в SPOTi на:

 • a/. несъществуващи или неактуални обяви, които са за имоти, които не се предлагат за продажба или наем, а са измислени или с невярно съдържание.
 • б/. обяви в грешна категория (обяви „продава“ в „ под наем“ и др.)
 • в/. обяви, които не съдържат каквато и да било допълнителна информация, освен стандартните критерии, както и
 • г/. обяви, съдържащи непълна информация като "отличен“, „много добър" и др., които не дават конкретна представа за имота.

(6) ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да:

 • а/. публикува обява за един и същ имот повече от веднъж.
 • б/. включва в описанието на офертата или снимките към нея текстове, препратки към сайтове или графики с рекламен характер. Възможна е реклама на фирмата, според тарифата за реклама на SPOTi на местата определени за реклама.
 • в/. въвежда данни за контакт и друга информация, която не се отнася до характеристиките на самия имот, в мястото за описание на обявата.

(7) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право сам да определя състоянието на обявата си и нейната активност, в това число има право да запазва (архивира) съдържанието на обявата си за следващо използване.

(8) Обяви, които са със статут „изтрити“ се премахват автоматично в случай, че в срок от 30 (тридесет) дни не бъдат преместени в друга категория и не бъде променен техния статус.

(9) БЛУ АРТ има право да премахне от сайта и обяви, за които има данни, че не са актуални, имат грешно или подвеждащо съдържание или по друг начин нарушават изискванията на настоящите Общи условия за използване на SPOTi.

(10) Публикуването на обяви в рубриките‚ “ПРОДАЖБА“, “ПОД НАЕМ“ и “КРАТКОСРОЧЕН НАЕМ“ е безплатно.


Реклама

Чл. 9 (1) За да публикувате прес-съобщение или рекламно каре в SPOTi, следва да се свържете с БЛУ АРТ като използвате формата за контакт в SPOTi или на е-мейл адрес: support@spoti.info

(2) Условията за публикуване на реклама в SPOTi и взаимоотношенията между БЛУ АРТ и рекламодателите, възлагащи публикуването на рекламни материали в SPOTi се уреждат съгласно Общите условия за публикуване на реклама в SPOTi.


Използване на Google Maps

Чл. 10 (1) БЛУ АРТ използва в SPOTi интегрирана карта на Google, която подпомага ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на сайта да посочат или намерят точното местоположение на даден имот. БЛУ АРТ използва тази интегрирана карта в съответствие с условията на Google за използване на Google maps за комерсиални цели.

(2) Тази карта не може да бъде възпроизвеждана по какъвто и да е начин от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на SPOTi, освен за разпечатването й единствено с цел лично ползване. Картата не може да бъде променяна, превеждана, наемана или публикувана с търговска цел. БЛУ АРТ не отговаря за неточности и непълноти в интегрираната карта.Глава трета

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ


Достъпност на сайта

Чл. 11 (1) Въпреки, че БЛУ АРТ се стреми да осигури достъпност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ до SPOTi седем дни в седмицата и двадесет и четири часа в денонощието, ние си запазваме правото във всеки един момент и без предупреждение да прекъснем достъпа до сайта поради технически или други причини, както и да преустановим осъществяването на услугите, без това по някакъв начин да ангажира отговорността на БЛУ АРТ за тези прекъсвания или за последствията, до които те може да са довели за отделен ПОТРЕБИТЕЛ или трети лица.

(2) Хостинг на сайта SPOTi е избран от БЛУ АРТ

(3) БЛУ АРТ ще следи по възможно най-добрия начин за това SPOTi и документите, които могат да бъдат изтеглени или разпечатани от сайта да бъдат незасегнати от bugs, virus, trojan horse и spyware. Въпреки това, БЛУ АРТ не може категорично да изключи възможността за наличието на такива, поради което и препоръчваме на нашите ПОТРЕБИТЕЛИ да инсталират на компютрите си съответните защитни софтуерни продукти.


Връзки към други сайтове

Чл. 12 (1) В някои от рубриките на SPOTi може да се съдържат хипервръзки към други сайтове. БЛУ АРТ не носи отговорност за качеството, истинността на информацията или условията за ползване на тези сайтове.

(2) БЛУ АРТ не носи отговорност и за публикуването на съответния хиперлинк в SPOTi, за което отговорност носи единствено ПОТРЕБИТЕЛЯ, осъществил публикуването на това съдържание.


Права на интелектуална собственост

Чл. 13 (1) Цялото съдържание на SPOTi, в това число текстове, графики, лога, бутони, изображения, код HTML, база данни и икони, както и съставянето и подредбата на SPOTi са обект на интелектуална собственост на БЛУ АРТ и са защитени от законодателството в областта на интелектуалната собственост на Република България и Европейския съюз.

(2) Всяка употреба на каквато и да е част от сайта (в т.ч.: публикуване на текст или част от текст на друго място, използване на плана на сайта, изборът и разположение на рубриките в него, начина на подредба и т.н.) без знанието и изричното съгласие на БЛУ АРТ и в противоречие с правилата на настоящите Общи условия, е нарушение на авторските права на дружеството и ще бъде преследвано с цялата строгост на закона.

(3) Всяко захранване на бази данни, копиране, превод или употребата на информация от SPOTi с комерсиална цел е строго забранена.

(4) Освен в случай на изричен отказ, който не е необходимо да бъде мотивиран, създаването на хипервръзка към началната страница на SPOTi - spoti.info - е позволено. Създаването на хипервръзка към вътрешни страници на SPOTi става само с изричното предварително съгласие на БЛУ АРТ.


Изменения и допълнения на общите условия

Чл. 14 ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. БЛУ АРТ не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Последен вариант на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ може да се види по всяко време на адрес: www.spoti.info


Приложимо право и арбитраж

Чл. 15 (1) При използване услугите на БЛУ АРТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

(2) Недействителността на която и да е част от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ не води до недействителност на останалите техни клаузи.

(3) Всички спорове, породени от настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ или отнасящи се до тях, породени или отнасящи се до тяхното действие, тълкуване, недействителност и изпълнение, както и споровете за попълване на празноти в ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства ще бъдат разглеждани от Български граждански и търговски арбитраж (www.bgta.eu), съобразно с неговия Правилник.


​​​

"BETA Test" предупреждение

​​

Чл. 16 Потребителите на сайта следва да имат предвид, че към момента SPOTi.info работи в своята BETA версия и е подложен на BETA тестване, което означава, че той все още може да съдържа софтуерни бъгове, да страда от различни проблеми при употребата му и да не функционира правилно. Използването на услугите на сайта при тези условия означава, че Вие разбирате и приемате да участвате в неговото ВЕТА тестване.


Координатите на SPOTi са следните: Тel.: +359 88 8137613

е-mail: support@spoti.infoНастоящите Общи условия са в сила от 01/04/2014г.